Төрийн цахим шуудангийн систем

Засгийн газрын 2012 оны 101-р тогтоол. “Цахим засаг” үндэсний хөтөлбөрийн Мэдээллийн технологийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх; Төрийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлж, иргэдэд ил тод, нээлттэй, хүртээмжтэй болгох зорилтын хүрээнд Үндэсний дата төв” УТҮГ нь төрийн байгууллагуудад цахим шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна.